Reglement/Reglemènt

Reglement/ Reglemènt

1.

De Sjiek Literatuurprijs wordt uitgereikt door een jury, gekozen/aangewezen door de stuurgroep Sjiek van het Taal- en Letterenplatform van de provincie Limburg.

De Sjiek-Literatuurpries wurt oetgereik door ’n jury, gekaoze/aangeweze door de sjtuurgroep Sjiek van ’t Taal- en LetterenPlatform van de provincie Limburg.

2.

De Sjiek Literatuurprijs bedraagt EUR 2.500,- bruto. Jaarlijks wordt met dit bedrag een auteur bekroond, wiens/wier kwaliteiten hem/haar in staat hebben gesteld, in de ogen van de jury, het beste van de in aanmerking komende werken te schrijven en welke auteur bereid is de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen op de prijsuitreiking. Deze EUR 2500,- bestaat uit twee delen, EUR 1500,- is bedoeld als prijs, EUR 1000,- is bedoeld als betaling voor het natraject (zie artikel 7).

De Sjiek-Literatuurpries is EUR 2.500,- bruto groot. De pries geit jaorliks nao ‘ne sjriever, wo de kwaliteite van häör of zien werk baove de anger ingesjikde werke oetkump in de ouge van de jury en dae gaer de pries perseunlik kump aannumme bie de priesoetreiking. Dees EUR 2.500 besjtaon oet twee deile. EUR 1.500,- is bedoeld es pries, EUR 1.000,- is bedoeld es betaling veur ’t naotrajek (kiek bie artikel 7).

3.

De jury stelt uit de aangemelde boeken een Longlist op van ten hoogste 25 titels, waaruit door haar niet meer dan 6 en niet minder dan 3 titels worden gekozen voor de shortlist. De jury kiest uit deze genomineerde titels het winnende boek. Op 27 januari 2019, tijdens Festival Sjiek, wordt bekendgemaakt welk boek door de jury bekroond is met de Sjiek Literatuurprijs 2019. Na voorlezing van het juryrapport wordt de prijs uitgereikt aan de auteur van het bekroonde boek.

De jury sjtèlt oet de ingesjikde beuk ‘n longlist op van hoogoet 25 titels, wo-oet daonao neit mee es 6 titels en neit minder es 3 titels waere gekaoze veur de shortlist. De jury kees oet de shortlist ’t winnende bouk. Op 27 januari 2019, bie Festival Sjiek, wurt de winnaer van de Sjiek-Literatuurpries 2019 bekèndj gemaak. Nao ’t veurlaeze van ’t juryrapport wurt de pries aan de sjriever van ’t winnende bouk gegaeve.

4.

Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Taege de besjlissing van de jury kin gein beroep waere aangeteikend.

5.

Om in aanmerking te komen voor aanmelding dient een boek te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Óm in aanmerking te koume veur aanmeljing mót e bouk voldoon aan de volgende veurwaarde:

Het boek dient een werk te zijn van fictie en tot de categorie ‘literair verhalend proza’ te behoren. Het moet zich naar de mening van de jury onderscheiden door de literaire kwaliteit van het proza. Limburg dient daarbij nadrukkelijk als decor of als thema in het werk verwerkt zijn.

’t Mót ‘n bouk zeen van fictie en binne de categorie ‘literair vertèllend proza’ valle. ‘t Bouk mót volges de jury oetblinke in literair kwaliteit. Limburg heurt daobie naodrökkelik es decor of es thema in ’t werk veur te koume.

Het boek dient oorspronkelijk in het Limburgs te zijn geschreven.

’t Bouk mót oorsprónkelik in ’t Limburgs gesjreve zeen.

Het boek moet één auteur zijn geschreven of door één redacteur zijn samengesteld.

’t Bouk mót gesjreve zeen door eine sjriever, of door eine redacteur zeen samegesjtèld.

Het boek dient in Nederland of België voor de eerste keer te zijn uitgegeven in de periode 1 juli 2016 tot 1 december 2018. Bij twijfels over de verschijningsdatum geldt als datum van uitgave de vermelding in de weeklijsten van de Nederlandse Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek.

’t Bouk mót in Nederlandj of op ’t Belsj veur ’t eers zeen oetgegaeve in de periode 1 juli 2016 pès 1 december 2018. Bie twiefel gelt de datum van de oetgaaf oet de Keuniklike Bibliotheek.

Het boek moet algemeen verkrijgbaar zijn.

’t Bouk mót euveral te kriege zeen.

Postuum verschenen uitgaven zijn uitgesloten van deelname; de auteur dient ten tijde van het verschijnen van het boek in leven te zijn.

Posthuum oetgaves maoge neit mètdoon, de sjriever mót nog laeve bie oetgaaf van ’t bouk.

Het boek mag niet eerder in boekvorm in druk verschenen zijn; ook heruitgaven en verzameld werk waarvan het grootste deel eerder in boekvorm werd gepubliceerd, worden uitgesloten van deelname. Een bundeling van verhalen die eerder separaat in krant of tijdschrift verschenen zijn, kan wel in aanmerking komen voor deelname.

’t Bouk maog neit eerder in boukvorm in drök zeen versjene, ouch heroetgaves en verzameld werk, wovan ’t grootste deil eerder in boukvörm is gepubliceierd zeen oetgesjlaote van deilname. ‘Ne bundel verhaole wovan de verhaole eerder in gezètte haet gesjtange, kump waal in aanmerking veur deilname.

Voldaan moet zijn aan alle gestelde voorwaarden in dit reglement.

Dao mót zeen voldoon aan alle veurwaardes van dit reglemènt.

De jury heeft het recht de stuurgroep van het Taal- en Letterenplatform gemotiveerd schriftelijk en bij unaniem besluit te verzoeken in bijzondere gevallen van het gestelde in dit punt 5. af te wijken. De stuurgroep beslist in dergelijk geval binnen 3 weken op dit verzoek.

De jury haet ’t rech de sjtuurgroep van ’t Taal- en Letterenplatform sjriftelik gemotiveierd en unaniem te besjloete in bezunjer gevalle in dit punt 5 aaf te wieke. De sjtuurgroep besjlis euver zo’n geval binne 3 waeke van ’t verzuik.

6.

Titels die aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden voldoen dienen in viervoud door de uitgever te worden ingestuurd naar Sjiek Literatuurprijs p/a/ Theodoor Schaepkensstraat 32, 6221 VZ Maastricht.

Titels die aan de veurwaardes voldoon mótte in veiervoud door de oetgaever waere gesjik nao Sjiek Literatuurpries p/a Theodoor Schaepkensstraat 32, 6221 VZ Mesjtreich.

Titels dienen te zijn aangemeld voor 1 december 2018.

Titels mótte waere aangemeld veur 1 december 2018.

7.

Door een boek in te (laten) sturen voor de Sjiek Literatuurprijs dingt de auteur mee naar de Sjiek Literatuurprijs en geeft daarmee te kennen de doelstelling van de literatuurprijs en het Taal- en Letterenplatform (het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van moderne Limburgstalige literatuur met Limburg) te onderschrijven en mee te werken aan een natraject waarbij de auteur minimaal drie keer meewerkt aan een les/optreden/manifestatie waarbij met name jongeren (12-18-jarigen) zijn betrokken.

Door ein bouk in te (laote) sjikke veur de Sjiek Literatuurpries deit de sjriever mèt aan de pries en sjteunt daomèt de doelsjtelling van de literatuurpries en ’t Taal- en LetterenPlatform (aandach gaeve aan Limburgstalige literatuur bie ’n breid publiek) en geuf aan mèt te wirke aan ein naotrajek wobie de sjriever minimaal drie maol ‘n les/optraeje/manifestatie verzörg veur jóngere (12-18 jaor).

De inzendende uitgever staat ervoor in dat hij zich ervan vergewist heeft dat de auteur bereid is deze medewerking te verlenen. De uitreiking zal geschieden tijdens het Festival Sjiek, dat voor wordt gehouden op 27 januari 2019. Over de details zullen betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd.

De insjikkende oetgaever is d’r zeker van dat de sjriever mèt wil wirke. De oetreiking is bie ’t Festival Sjiek dat wurt gehoute op 27 januari 2019. Euver details zalle alle partieje oppe tied waere geïnformeierd.

 

8.

De uitgevers en de auteurs van de voor de Sjiek Literatuurprijs genomineerde boeken worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die het Platform rond de prijsuitreiking organiseert, en van de opzet van Festival Sjiek.

De oetgaevers en sjrievers van beuk die zeen genomineierd veur de Sjiek Literatuurpries zalle oppe tied op de heugde waere gebrach van de activiteite die ’t Platform róndj de priesoetreiking organiseiert, en van de program van ’t Festival Sjiek.