Reglement

1.

De Sjiek Literatuurprijs wordt uitgereikt door een jury, gekozen/aangewezen door de werkgroep Sjiek van het Taal- en Letterenplatform van de provincie Limburg.

2.

De Sjiek Literatuurprijs bedraagt EUR 2.500,- bruto. Jaarlijks wordt met dit bedrag een auteur bekroond, wiens/wier kwaliteiten hem/haar in staat hebben gesteld, in de ogen van de jury, het beste van de in aanmerking komende werken te schrijven en welke auteur bereid is de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen op de prijsuitreiking. Deze EUR 2500,- bestaat uit twee delen, EUR 1500,- is bedoeld als prijs, EUR 1000,- is bedoeld als betaling voor het natraject (zie artikel 7).

3.

De jury stelt uit de aangemelde boeken een Longlist op van ten hoogste 25 titels, waaruit door haar niet meer dan 6 en niet minder dan 3 titels worden gekozen voor de shortlist. De jury kiest uit deze genomineerde titels het winnende boek. Op 21 januari 2018, tijdens Festival Sjiek, wordt bekendgemaakt welk boek door de jury bekroond is met de Sjiek  Literatuurprijs 2018. Na voorlezing van het juryrapport wordt de prijs uitgereikt aan de auteur van het bekroonde boek.

4.

Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

5.

Om in aanmerking te komen voor aanmelding dient een boek te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het boek dient een werk te zijn van fictie en tot de categorie ‘literair verhalend proza voor volwassenen’ te behoren, die zich naar de mening van de jury onderscheiden door de literaire kwaliteit van het proza. Limburg dient daarbij nadrukkelijk als decor of als thema in het werk verwerkt zijn.
  2. Het boek dient oorspronkelijk in het Nederlands te zijn geschreven.
  3. Het boek dient geschreven te zijn door één auteur, of door een collectief dat als één auteur beschouwd kan worden.
  4. Het boek dient in Nederland of België voor de eerste keer te zijn uitgegeven in de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2017. Bij twijfels over de verschijningsdatum geldt als datum van uitgave de vermelding in de weeklijsten van de Nederlandse Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek.
  5. Het boek moet algemeen verkrijgbaar zijn.
  6. Postuum verschenen uitgaven zijn uitgesloten van deelname; de auteur dient ten tijde van het verschijnen van het boek in leven te zijn.
  7. Het boek mag niet eerder in boekvorm in druk verschenen zijn; ook heruitgaven en verzameld werk waarvan het grootste deel eerder in boekvorm werd gepubliceerd, worden uitgesloten van deelname. Een bundeling van verhalen of essays die eerder separaat in krant of tijdschrift verschenen zijn, kan wel in aanmerking komen voor deelname.
  8. Voldaan moet zijn aan alle gestelde voorwaarden in dit reglement.
  9. De jury heeft het recht de stuurgroep van het Taal- en Letterenplatform gemotiveerd schriftelijk en bij unaniem besluit te verzoeken in bijzondere gevallen van het gestelde in dit punt 5. af te wijken. De stuurgroep beslist in dergelijk geval binnen 3 weken op dit verzoek.

6.

Titels die aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden voldoen dienen in vijfvoud door de uitgever te worden ingestuurd naar Sjiek Literatuurprijs p/a/ Theodoor Schaepkensstraat 32, 6221 VZ Maastricht.

Titels dienen te zijn aangemeld voor 31 mei 2017.

7.

Door een boek in te (laten) sturen voor de Sjiek Literatuurprijs dingt de auteur mee naar de Sjiek Literatuurprijs en geeft daarmee te kennen de doelstelling van de literatuurprijs en het Taal- en Letterenplatform (het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van moderne Nederlandstalige literatuur met Limburg als decor of thema) te onderschrijven en mee te werken aan een natraject waarbij de auteur minimaal drie keer meewerkt aan een les/optreden/manifestatie waarbij met name jongeren (12-18-jarigen) zijn betrokken.

De inzendende uitgever staat ervoor in dat hij zich ervan vergewist heeft dat de auteur bereid is deze medewerking te verlenen. De uitreiking zal geschieden tijdens het Festival Sjiek, dat voor het eerst wordt gehouden op 21 januari 2018. Over de details zullen betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd.

8.

De uitgevers en de auteurs van de voor de Sjiek Literatuurprijs genomineerde boeken worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten die het Platform rond de prijsuitreiking organiseert, en van de opzet van Festival Sjiek.